Zurawie wiezowe i przenosniki

Żurawie wieżowe i przenośniki. Dogodniejsze i lepsze pod względem technicznym od wind budowlanych są dla transportu pionowego żurawie wieżowe. Stosuje się je tylko w dużych budowach. Konstrukcja żurawia składa się z wieży stalowej, opartej na podwoziu przesuwanym po specjalnym torze, oraz z wysięgnika z przeciwwagą. Wysięgnik może się obracać dokoła wieży. Read more „Zurawie wiezowe i przenosniki”

Zastosowanie krazka ruchomego

Zastosowanie krążka ruchomego pozwala zrównoważyć siłę oporu siłą o połowę mniejszą. Drugą połowę siły oporu równoważy odcinek linki pomiędzy stałym punktem zaczepienia a blokiem ruchomym. Należy przy tym wiedzieć, że przy wciąganiu ciężaru Q siła P działa na drodze 2 razy dłuższej niż ciężar wciągany. Układ krążków, tzw. wielokrążek. Read more „Zastosowanie krazka ruchomego”

Srodki transportu pionowego

Środki transportu pionowego Transport pionowy polega na pionowym podnoszeniu ciężarów lub podnoszeniu z jednoczesnym przesunięciem lub obrotem. Do podnośników służących tylko do pionowego podnoszenia ciężaru na pewną wysokość zaliczamy bloki, kołowroty, wielokrążki, wciągarki kozłowe, dźwigniki śrubowe i trybowe- oraz wyciągi masztowe i szybowe. Do podnośników, które jednocześnie przesuwają ciężar, należą żurawie i przenośniki taśmowe.
Bloki, wielokrążki, kołowroty i wciągarki. Znany jest powszechnie sposób podawania zaprawy przy wykonywaniu tynków zewnętrznych za pomocą krążka (bloku) i przerzuconej przez niego liny. Krążek ten przy wciąganiu ciężaru nie przesuwa się ani w górę, ani w dół. Read more „Srodki transportu pionowego”

NORMALIZACJA W PRZEMYSLE CEMENTOWYM

Polskie normy dotyczące cementów. Z końcem zeszłego stulecia, kiedy produkcja cementu wzrosła ,tak znacznie, że stał się on powszechnie stosowanym materiałem budowlanym w wielu krajach wprowadzono obowiązujące normy określające warunki, którym powinien odpowiadać cement portlandzki. W normach tych podano cechy cementu oraz ujednolicone i znormalizowane metody badań tych cech. Budownictwo otrzymywało więc cement o jakości z góry określonej, co pozwalało na oszczędne gospodarowanie cementem i projektowanie betonów o odpowiedniej wytrzymałości. Wymagania zawarte w pierwszych normach były dostosowane do jakości wówczas produkowanego cementu, w miarę jednak rozwoju przemysłu cementowego i polepszenia ,się jakości cementu wymagania stawały się coraz większe. Read more „NORMALIZACJA W PRZEMYSLE CEMENTOWYM”

Podstawowym skladnikiem zapraw murarskich i tynkarskich jest piasek

Sita Podstawowym składnikiem zapraw murarskich i tynkarskich jest piasek. Zasadniczą cechą piasku jest jego skład pod względem wielkości ziaren, czyli tzw. uziarnienie albo frakcja, o czym już mowa była w rozdziale I. Według uziarnienia piasek dzieli się na bardzo drobny, drobny, średni i gruby. Aby otrzymać właściwe uziarnienie piasku, musimy go przesiać. Read more „Podstawowym skladnikiem zapraw murarskich i tynkarskich jest piasek”

betoniarki o ruchu okresowym

W innych betoniarkach zaprawę miesza się porcjami i po wymieszaniu każdej porcji następuje przerwa w ruchu betoniarki na czas jej napełnienia – są to tzw. betoniarki o ruchu okresowym. Poza tym betoniarki różnią się między sobą wielkością bębna, sposobem jego opróżniania, rodzajem napędu i podwozia oraz innymi szczegółami konstrukcyjnymi, jak szala do podawania materiałów, automatyczne dozowanie. wody itp. Wydajność betoniarki zależy od wielkości bębna. Read more „betoniarki o ruchu okresowym”

Podnoszenie materialu

Do mechanicznych urządzeń transportu jednocześnie pionowego i poziomego należy przenośnik taśmowy (zwany również transporterem taśmowym). Konstrukcja jego składa się ze stalowej ramy dość znacznej długości, na której końcach osadzone są bębny przesuwające naciągniętą na nie elastyczną taśmę. Taśma ta opiera się na rolkach osadzonych w ramie stalowej. Bębny napędza silnik elektryczny umieszczony w specjalnej skrzynce. Podnoszenie materiału. Read more „Podnoszenie materialu”

Mieszarki do zapraw

Mieszarki do zapraw Jakość zaprawy zależy w znacznym stopniu od dokładnego i starannego przemieszania jej składników. Dlatego też w dzisiejszym budownictwie zaprawę bardzo rzadko miesza się ręcznie, na wszystkich prawie, budowach stosuje się mieszanie mechaniczne. Do mechanicznego mieszania zapraw służą maszyny zwane mieszarkami (tylko do zapraw) i betoniarkami (do betonów i zapraw). Betoniarki składają się w zasadzie z bębna oraz mieszadła. Zależnie od tego, czy beton jest wymieszany przez ruch bębna czy też przez ruch specjalnych mieszadeł, rozróżniamy: 1) betoniarki wolnospadowe, w których materiał spada swobodnie, odpowiednie tylko do mieszania betonów i zapraw wilgotnych; 2) betoniarki przeciwbieżne do mieszania betonów zapraw suchych i wilgotnych. Read more „Mieszarki do zapraw”

przenosnik tasmowy

Przez ustawienie jednak podstawy przenośnika na pomoście można wykorzystać przenośnik taśmowy do podawania materiałów na wysokości większe, aż do 2 piętra. Wykonanie takiego pomostu jest jednak dość kosztowne, a wciąganie i ściąganie przenośnika z pomostu pochłania wiele czasu. Toteż racjonalizator ze Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego- Bydgoszcz Henryk Pawłowski przez odpowiednią zmianę konstrukcji podstawy przenośnika umożliwił podnoszenie go na wysokość większą od normalnej bez potrzeby budowania pomostu. W wypadku większych odległości poziomych można łączyć ze sobą kilka przenośników, wówczas materiał jest podawany kolejno z jednego przenośnika na drugi aż do miejsca złożenia materiału. Maszyny i urządzenia do przygotowania zapraw 6. Read more „przenosnik tasmowy”