Carmermam ustalil, ze powyzsze procesy zachodza w okresie budowy obiektów, szczególnie przy znacznej wilgotnosci uzywanych materialów

Carmermam ustalił, że powyższe procesy zachodzą w okresie budowy obiektów, szczególnie przy znacznej wilgotności używanych materiałów. Po pewnym czasie procesy tworzenia się siarczanów są zahamowanie, gdyż gips w cemencie przechodzi w siarczano-glinian wapniowy (CaO . A1203 . 2S03 . 2HzO) me reagujący już z wodorotlenkami alkaliów i powstają wtedy warunki sprzyjające przemianom według reakcji i oczywiście o ile w cegłach nie jest zawarta znaczna ilość gipsu. Teoria C. Comtermasui :powstawania sali siarczanowych w gotowych wyrobach ceglarskich zastała bardzo poważnie podważona przez niektórych autorów, ma ona jednak dotychczas wielu zwolenników. Istnieje jeszcze możliwość powstawania w gotowych wyrobach ceglarskich rozpuszczalnych soli siarczanowych z pirytu niecałkowicie rozłożonego w procesie wypalania. Maże on ulegać dalszemu rozkładowi i utlenianiu w wyrobie ceglarskim, wypełniając jego mikrostrukturę tlenkami siarki. Z tlenków tych pad w pływem wilgoci tworzą się kwasy siarkowy i siarkawy, które atakują składniki czerepu zawierające alkalia, magnez i wapń, dając z nimi odpowiednie siarczany. Analogicznie, ale w znacznie mniejszym stopniu, maże powodować powstawanie siarczanów w wyrobach podczas procesu wypalania trójtlenek siarki pozostały w mikrostrukturze czerepu z rozkładu termicznego siarczanów zawartych w surowcu. Należy jeszcze wspomnieć, że rozpuszczalne sale siarczanowe i inne sole powodujące wykwity mogą przedostawać się do wyrobów ceglarskich wraz z wodami gruntowymi zanieczyszczonymi, np. ściekami itp. [przypisy: konstrukcje stalowe, obróbka cieplna aluminium, evalon ]

Powiązane tematy z artykułem: evalon konstrukcje stalowe obróbka cieplna aluminium