W betoniarkach wolnospadowych beben obraca sie dokola poziomej lub pochylej osi

W betoniarkach wolnospadowych bęben obraca się dokoła poziomej lub pochyłej osi, podnosząc materiał za pomocą przytwierdzonych do ściany bębna łap lub szufli odpowiedniego kształtu. Mieszanie odbywa się tu przez podnoszenie mieszanki i swobodne jej opadanie. Betoniarki przeciwbieżne mają bęben nieruchomy lub ruchomy, a mieszanie odbywa się głównie za pomocą łap poruszających się w bębnie. Łapy o różnych kształtach osadzone są na osiach mimośrodowych, przez co mają ruchy złożone, ułatwiające dokładne mieszanie. Materiał przesuwany jest poziomo (rzadziej pionowo) wewnątrz bębna. Read more „W betoniarkach wolnospadowych beben obraca sie dokola poziomej lub pochylej osi”

walcowanie, kucie, tloczenie

Przy tej temperaturze następuje jednak, jak wyżej zaznaczono, spadek wytrzymałości. Jeśli chcemy tego uniknąć, wystarczy niekiedy krótkotrwałe ogrzanie Ido temperatur w granicach 100 -7- 200 oC. Wyniki 1O-minutowego nagrzania: stopy AIMgSi nie obniżają swej wytrzymałości przy nagrzaniu do temperatury 200 oC, a stopy AICuMg obniżają ją tylko nieznacznie przy temperaturze do 100 Oc (wartości R, mierzone były po ostygnięciu próbki). Ważniejszymi działami przeróbki plastycznej są: walcowanie, kucie, tłoczenie, gięcie wzdłużne, przeciąganie, wytłaczanie i wyciskanie. Zużycie poszczególnych wyrobów wg rodzaju przeróbki planuje się w Polsce w r. Read more „walcowanie, kucie, tloczenie”

Wyzarzanie

Starzenia, jak to dla stopu AlMgSi p. Przy starzeniu sztucznym należy dla uzyskania optymalnych wartości R, i Q02 przestrzegać ściśle czasu starzenia, gdyż po przekroczeniu charakterystycznego dla danej temperatury czasu starzenia następuje obniżenie wytrzymałości stopu. b. Wyżarzanie l) Wyżarzanie może być przeprowadzone jako: a) zmiękczające, polegające na wygrzewaniu stopu przez kilka godzin w temperaturze poniżej linii rozpuszczalności granicznej (temperatury te wynoszą zazwyczaj 300 -+- 400 oC), a następnie poddaniu go powolnemu chłodzeniu; b) rekrystalizujące, stosowane do stopów poddanych uprzednio obróbce na zimno, ma na celu usunięcie (częściowe lub zupełne) skutków zgniotu; przeprowadza się je w temperaturze 250 -+- 300 oC. c) odprężające, stosowane raczej w odlewach, dla zmniejszenia naprężeń termicznych; przeprowadza się je w temperaturze 180 -+- 240 oC. Read more „Wyzarzanie”

Cement ten znajduje zastosowanie do budowli specjalnych

Cement ten znajduje zastosowanie do budowli specjalnych i tam wszędzie, gdzie trzeba przyspieszyć czas twardnienia. Jego zakres zastosowania będzie ulegał stopniowo rozszerzeniu zwłaszcza do wyrobu elementów budowlanych z pominięciem procesów naparzania i autoklawizacji. Cement portlandzki szybkowiążący odznacza się szybkim czasem wiązania na skutek zawartości w nim specjalnych domieszek. W Polsce nie jest produkowany. Efekt szybkiego wiązania można uzyskać z cementem zwykłym przez dolanie do wody kilka procent Na2C03, Iub Na(OH) Cement portlandzki wodoszczelny (Siccofix), jest to cement portlandzki zawierający domieszkę substancji bitumicznej, dodawanej podczas mielenia klinkieru. Read more „Cement ten znajduje zastosowanie do budowli specjalnych”

Carmermam ustalil, ze powyzsze procesy zachodza w okresie budowy obiektów, szczególnie przy znacznej wilgotnosci uzywanych materialów

Carmermam ustalił, że powyższe procesy zachodzą w okresie budowy obiektów, szczególnie przy znacznej wilgotności używanych materiałów. Po pewnym czasie procesy tworzenia się siarczanów są zahamowanie, gdyż gips w cemencie przechodzi w siarczano-glinian wapniowy (CaO . A1203 . 2S03 . 2HzO) me reagujący już z wodorotlenkami alkaliów i powstają wtedy warunki sprzyjające przemianom według reakcji i oczywiście o ile w cegłach nie jest zawarta znaczna ilość gipsu. Read more „Carmermam ustalil, ze powyzsze procesy zachodza w okresie budowy obiektów, szczególnie przy znacznej wilgotnosci uzywanych materialów”

SZKODLIWE DZIALANIE ZWIAZKÓW SIARKI W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM PRODUKCJI I W GOTOWYCH WYROBACH CEGLARSKICH

SZKODLIWE DZIAŁANIE ZWIĄZKÓW SIARKI W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM PRODUKCJI I W GOTOWYCH WYROBACH CEGLARSKICH . 3. 1. WPŁYW DOMIESZKI ZWIĄZKÓW SIARKI NA PRZEBIEG PROCESU PRODUKCJI Niekorzystny wpływ siarczanów zawartych w surowcach podstawowych (surowcach ilastych, wodzie zarobowej, materiałach schudzających itd. ) ujawnia się wyraźnie w procesie przerobu masy, suszenia i wypalania wyrobów ceramicznych. Read more „SZKODLIWE DZIALANIE ZWIAZKÓW SIARKI W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM PRODUKCJI I W GOTOWYCH WYROBACH CEGLARSKICH”

Z tego wzgledu straty spowodowane przez rozpuszczalne siarczany w budownictwie sa bardzo trudne do oszacowania

Z tego względu straty spowodowane przez rozpuszczalne siarczany w budownictwie są bardzo trudne do oszacowania. Składa się na nie przeważnie konieczność licznych remontów bieżących i kapitalnych oraz skrócony czas przewidzianej eksploatacji obiektów budowlanych. Tylko w wyjątkowych przypadkach obiekty nie nadają się do eksploatacji w krótkim czasie po wybudowaniu. Niewątpliwie jednak ogólny bilans strat spowodowanych przez rozpuszczalne siarczany jest na pewno bardzo duży. Świadczy o tym wielkie zainteresowanie naukowców i fachowców w licznych ośrodkach zagranicznych i krajowych. Read more „Z tego wzgledu straty spowodowane przez rozpuszczalne siarczany w budownictwie sa bardzo trudne do oszacowania”