Cement murarski

Cement murarski. Cement murarski 150 jest to spoiwo wiążące hydrauliczne otrzymywane przez zmielenie klinkieru portlandzkiego z dodatkami hydraulicznymi lub obojętnymi. Podczas mielenia dodaje się 3 –:- 5% gipsu surowego dwuwodnego (CaS04 2H20) w celu regulowania czasu wiązania ce-mentu. Stosunek ilościowy dodatków hydraulicznych lub obojętnych nie jest ściśle ustalony. Dobiera się go każdorazowo do każdego rodzaju dodawalnego materiału tak, aby otrzymany cement był marki 150, tzn. Read more „Cement murarski”

NORMALIZACJA W PRZEMYSLE CEMENTOWYM

Polskie normy dotyczące cementów. Z końcem zeszłego stulecia, kiedy produkcja cementu wzrosła ,tak znacznie, że stał się on powszechnie stosowanym materiałem budowlanym w wielu krajach wprowadzono obowiązujące normy określające warunki, którym powinien odpowiadać cement portlandzki. W normach tych podano cechy cementu oraz ujednolicone i znormalizowane metody badań tych cech. Budownictwo otrzymywało więc cement o jakości z góry określonej, co pozwalało na oszczędne gospodarowanie cementem i projektowanie betonów o odpowiedniej wytrzymałości. Wymagania zawarte w pierwszych normach były dostosowane do jakości wówczas produkowanego cementu, w miarę jednak rozwoju przemysłu cementowego i polepszenia ,się jakości cementu wymagania stawały się coraz większe. Read more „NORMALIZACJA W PRZEMYSLE CEMENTOWYM”

Zurawie wiezowe i przenosniki

Żurawie wieżowe i przenośniki. Dogodniejsze i lepsze pod względem technicznym od wind budowlanych są dla transportu pionowego żurawie wieżowe. Stosuje się je tylko w dużych budowach. Konstrukcja żurawia składa się z wieży stalowej, opartej na podwoziu przesuwanym po specjalnym torze, oraz z wysięgnika z przeciwwagą. Wysięgnik może się obracać dokoła wieży. Read more „Zurawie wiezowe i przenosniki”

betoniarki o ruchu okresowym

W innych betoniarkach zaprawę miesza się porcjami i po wymieszaniu każdej porcji następuje przerwa w ruchu betoniarki na czas jej napełnienia – są to tzw. betoniarki o ruchu okresowym. Poza tym betoniarki różnią się między sobą wielkością bębna, sposobem jego opróżniania, rodzajem napędu i podwozia oraz innymi szczegółami konstrukcyjnymi, jak szala do podawania materiałów, automatyczne dozowanie. wody itp. Wydajność betoniarki zależy od wielkości bębna. Read more „betoniarki o ruchu okresowym”

Stopy AlMgSi

Stopy AlMgSi, które należy nagrzać do temperatury 520 -7- 540 oC, wygrzewać je w ciągu 1/3 -7- 1 godziny, następnie po gwałtownym oziębieniu poddać starzeniu w temperaturze pokojowej przez co najmniej 5 dni lub w temperaturze 140 -; – 160 C w ciągu 4 -; – 12 godzin. Układ aluminium – krzemian magnezu. Stopy AlZnMg, które należy nagrzać do temp. 350-; -500 Oc (zakres temperatur jest szerszy niż w innych stopach), wygrzewać je 1/2 -7- 2 godz. , a następnie po oziębieniu w wodzie, oleju a nawet powietrzu poddać starzeniu naturalnemu lub sztucznemu w temperaturze poniżej 150 C. Read more „Stopy AlMgSi”

Grubosc scianek

Przez odpowiednią obróbkę wiórową w w kształtownikach tych uzyskać można łagodne przejście przekrojów . Grubość ścianek kształtowników dużych (D> 200 mm) nie powinna być mniejsza od D/50. Trudność tłoczenia zależy nie tylko od kształtu (np. profil sierpowy uchodzi za bardzo trudny z powodu zakrzywienia oraz małej grubości w stosunku do szerokości), ale również od stosunku długości boków kształtownika. Tak np. Read more „Grubosc scianek”

Ciecie wzdluzne tasm i blach

Cięcie wzdłużne taśm i blach. Kształtowniki uzyskać można przez wzdłużne gięcie taśm i blach, które z reguły odbywa się na zimno. W procesie tym uzyskuje się równocześnie zwiększenie wytrzymałości kształtowników w stosunku do wytrzymałości materiału wyjściowego. Do częściej stosowanych metod należy: 1. Przeciąganie na ciągarce blachy przez odpowiednie profilowane matryce, w których stopniowo przybiera ona pożądany kształt. Read more „Ciecie wzdluzne tasm i blach”

Uzyskane spoiwo wiaze powoli

Typowy skład mieszaniny surowców jest następujący: 48% żużla lub pyłu, 48% wapna palonego (CaO) i 4% gipsu jako aktywatora. Uzyskane spoiwo wiąże powoli, ma niskie cechy wytrzymałościowe w warunkach wiązania i twardnienia w temperaturze otoczenia (marka ok. 100). Stosując naparzanie Uzyskuje się markę 150, a przez autoklawizację – markę 250, a nawet więcej. Spoiwo to może mieć poważne znaczenie dla użytkowania odpadów paleniskowych (żużel i popioły) do produkcji elementów budowlanych, zwłaszcza przy zastosowaniu naparzania i autoklawizacji. Read more „Uzyskane spoiwo wiaze powoli”