Produkcja cementu z popiolu paleniskowego

Aktywatorem wywołującym własności hydrauliczne popiołu jest wapno hydratyzowane lub palone, Często stosuje się nie duży dodatek gipsu. Popiół używany do produkcji materiałów wiążących powinien zawierać możliwie dużo AhOa, a zawartość w nim węgla (strata przy wyżarzaniu) nie może przekraczać wOlo. Produkcja cementu z popiołu paleniskowego polega na jednoczesnym zmieleniu popiołu z wapnem w ilości 15 -:- 25% z dodatkiem około 5% gipsu. Marka otrzymanego w ten sposób materiału jest niewysoka. waha się w granicach 40 -:- 60, czyli normalna zaprawa tego cementu po 28 dniach twardnienia wykazuje wytrzymałość :na ściskanie 40 -:- 60 ~G/cm 2. Read more „Produkcja cementu z popiolu paleniskowego”

Cementy mieszane

Cementy mieszane. Produkcja cementów mieszanych polega na jednoczesnym zmieleniu dwu lub więcej materiałów wyjściowych, które razem dają tworzywo wiążące hydrauliczne, Jako główny składnik, cementów mieszanych używany jest przeważnie klinkier portlandzki, rzadziej żużel wielkopiecowy granulowany. Drugim składnikiem są różne dodatki hydrauliczne lub obojętne. Dodatki hydrauliczne są to materiały pochodzenia naturalnego lub przemysłowego, które w mieszaninie z cementem lub wapnem wykazują własności wiążąca hydrauliczne. Są to przeważnie różnego rodzaju pucolany i wypalone materiały ceramiczne. Read more „Cementy mieszane”

Srodki transportu pionowego

Środki transportu pionowego Transport pionowy polega na pionowym podnoszeniu ciężarów lub podnoszeniu z jednoczesnym przesunięciem lub obrotem. Do podnośników służących tylko do pionowego podnoszenia ciężaru na pewną wysokość zaliczamy bloki, kołowroty, wielokrążki, wciągarki kozłowe, dźwigniki śrubowe i trybowe- oraz wyciągi masztowe i szybowe. Do podnośników, które jednocześnie przesuwają ciężar, należą żurawie i przenośniki taśmowe.
Bloki, wielokrążki, kołowroty i wciągarki. Znany jest powszechnie sposób podawania zaprawy przy wykonywaniu tynków zewnętrznych za pomocą krążka (bloku) i przerzuconej przez niego liny. Krążek ten przy wciąganiu ciężaru nie przesuwa się ani w górę, ani w dół. Read more „Srodki transportu pionowego”

Nagrzewanie stopu

W temperaturze 548 C rozpuszczalna jest w krysztale mieszanym a największa ilość Cu, mianowicie 5,7010. Przy obniżaniu temperatury Ilość ta maleje i wynosi np. Przy temperaturze 300 Oc – 0,5010, a przy 20 Oc – tylko 0,1010. A więc przy powolnym studzeniu stopu wydzieli się z roztworu stałego pewna ilość Cu. Przy nagłym jednak oziębieniu stopu miedź nie może się wydzielić z roztworu, pozostając w nim niejako w równowadze niestałej. Read more „Nagrzewanie stopu”

Tloczenie

Tłoczenie. Tłoczenie jest najczęściej stosowaną metodą otrzymywania kształtowników, zwłaszcza cienkościennych, otwartych lub zamkniętych. Tłoczenie. Do recypienta wykonanego ze stali, a chronionego tulejką wewnętrzną, wprowadza się wlewek o temperaturze 360 -+- 460 oC, zależnie od rodzaju stopu i grubości wlewka. Recypient, którego temperaturę utrzymuje się na wysokości 400 -+- 500 oC, zamknięty jest z Jednej strony matrycą, z otworem wyciętym w kształcie wymaganego profilu. Read more „Tloczenie”

Ciagnienie na walcarce

Ciągnienie na walcarce (giętarce) rolkowej. Proces ten zbliżony jest do walcowania, z tym, że taśma przechodzi przez szereg par walców (rolek), z których każda następna ma wykrój coraz bardziej zbliżony do pożądanego kształtu . Cienkie profile można kształtować przebiegiem przez jedną parę rolek . Na walcarce rolkowej oprócz profilów uzyskać można przekroje zamknięte łączone na zakładkę oraz kształtowniki o zmiennym przekroju. Zaletą ciągnienia na walcarkach rolkowych jest duża wydajność, możność obsługi przez mało kwalifikowany personel, gładkość. Read more „Ciagnienie na walcarce”

Uzyskane spoiwo wiaze powoli

Typowy skład mieszaniny surowców jest następujący: 48% żużla lub pyłu, 48% wapna palonego (CaO) i 4% gipsu jako aktywatora. Uzyskane spoiwo wiąże powoli, ma niskie cechy wytrzymałościowe w warunkach wiązania i twardnienia w temperaturze otoczenia (marka ok. 100). Stosując naparzanie Uzyskuje się markę 150, a przez autoklawizację – markę 250, a nawet więcej. Spoiwo to może mieć poważne znaczenie dla użytkowania odpadów paleniskowych (żużel i popioły) do produkcji elementów budowlanych, zwłaszcza przy zastosowaniu naparzania i autoklawizacji. Read more „Uzyskane spoiwo wiaze powoli”

Cement hutniczy

Cement hutniczy wykazuje większą odporność na działanie czynników chemicznych i korozję, niż cement portlandzki oraz ma mniejszy skurcz. Cement hutniczy plastyczny jest odmianą cementu hutniczego, otrzymywaną w postaci papki aktywowanej cementem, gipsem, lub innymi dodatkami. Zasada produkcji tego cementu polega na zmieleniu granulowanego żużla wielkopiecowego w młynach kulowych rurowych z dodatkiem wody. Otrzymuje się gęstą papkę, którą magazynuje się w specjalnych zbiornikach. Przed użyciem papki dodaje się katalizatora (np. Read more „Cement hutniczy”

Anhydryt w odróznieniu od gipsu rzadziej wystepuje w skalach ilastych

Anhydryt w odróżnieniu od gipsu rzadziej występuje w skałach ilastych. Krystalizuje w układzie rombowym, klasie bipiramidy rombowej, tworząc kryształy o zabarwieniu szarobiałym, niebieskawym lub czerwonawym. Jego rozpuszczalność maleje ze wzrostem temperatury i jest również niewielka. Siarczan wapniowy ma skłonność do tworzenia soli podwójnych przeważnie z solarni sodu, potasu i magnezu, jak na przykład glauberyt. Ze względu na małą rozpuszczalność, siarczan wapniowy jest najmniej szkodliwą solą występującą w surowcach i wyrobach ceramiki budowlanej. Read more „Anhydryt w odróznieniu od gipsu rzadziej wystepuje w skalach ilastych”