Pucolany pochodzenia przemyslowego dziela sie na dwie grupy.

Pucolany pochodzenia przemysłowego dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej należą bogate w krzemionkę odpady przemysłowe, jak otrzymywany w produkcji glinu i jego związków. Do drugiej grupy należą materiały, z których uzyskuje się aktywną krzemionkę na skutek obróbki cieplnej. Należą tu gliny palone, mączka ceglana, palone łupki węgłowe, popiół z węgla itp. Głównym składnikiem chemicznym pucolan jest krzemionka, której zawartość w zależności od rodzaju pucolany waha się w granicach 50 -:- 85%. Read more „Pucolany pochodzenia przemyslowego dziela sie na dwie grupy.”

Wiazanie i twardnienie cementu puculanowego

Wiązanie i twardnienie cementu puculanowego. Podczas wiązania cementu puculanowego przede wszystkim zachodzi pod działaniem wody hydratacje składników mineralnych cementu portlandzkiego. Wydzielony przy hydrolitycznym rozkładzie krzemianu trójwapniowego (3CaO• Si02) wodorotlenek wapniowy reaguje z krzemionką pucolany. W zależności od rodzaju pucolany i od struktury zawartej w niej krzemionki mogą przy tym zachodzić różne reakcje, jak łączenie się krzemionki IZ wodorotlenkiem wapnia z utworzeniem krzemianu wapniowego lub tylko adsorpcja wodorotlenku wapniowego i na koloidalnych częściach pucolany. Reakcje te są skomplikowane i do dnia dzisiejszego niecałkowicie zbadane. Read more „Wiazanie i twardnienie cementu puculanowego”

Cementy na podstawie aktywowanego popiolu paleniskowego

Cementy na podstawie aktywowanego popiołu paleniskowego, Popioły powstające w rusztowych lub płytowych paleniskach kotłów stanowią przeważnie materiał odpadowy, który wywożony jest poza obręb zakładu. Ze względu na brak miejsca zwałowanie go często połączone jest z trudnościami. Popioły te można wykorzystać do produkcji materiałów wiążących, ponieważ pod wpływem aktywatorów wykazują one słabe własności hydrauliczne. Skład chemiczny popiołów paleniskowych jest różny ,i zależy od rodzaju spalonego węgła. Wyniki analiz chemicznych popiołów z palemek rusztowych i pyłowych niektórych elektrowni krajowych. Read more „Cementy na podstawie aktywowanego popiolu paleniskowego”

Nagrzewanie stopu

W temperaturze 548 C rozpuszczalna jest w krysztale mieszanym a największa ilość Cu, mianowicie 5,7010. Przy obniżaniu temperatury Ilość ta maleje i wynosi np. Przy temperaturze 300 Oc – 0,5010, a przy 20 Oc – tylko 0,1010. A więc przy powolnym studzeniu stopu wydzieli się z roztworu stałego pewna ilość Cu. Przy nagłym jednak oziębieniu stopu miedź nie może się wydzielić z roztworu, pozostając w nim niejako w równowadze niestałej. Read more „Nagrzewanie stopu”

Folia moze byc: gladka, matowa, deseniowa, barwiona, drukowana

Folia może być: gładka, matowa, deseniowa, barwiona, drukowana, złączona w jedną całość z papierem, jedwabiem, materiałem z tworzywa sztucznego itp. Folię wykonuje się w stanie miękkim o R; = 3 -; – 5 kG/cm2 i twardym O R, = 10 -7- 17 k. Gzrnm. W budownictwie stosuje się folie do celów izolacji termicznej (wysoki stopień przewodności cieplnej nie odgrywa tu roli wobec cienkości folii), izolacji przeciwwilgociowej przeciwdźwiękowej, jako przegrody parochłonne, do celów dekoracyjnych itp. Poza tym folia znajduje duże zastosowanie w opakowaniach. Read more „Folia moze byc: gladka, matowa, deseniowa, barwiona, drukowana”

Prasa tloczna firmy angielskiej Doewy o nacisku 5000 T

Wskutek dużego nacisku, wynoszącego zazwyczaj kilkaset do kilku tysięcy ton (a dochodzącego nawet do kilkudziesięciu tysięcy ton), kształtowniki wyciskane uzyskują większą wytrzymałość i twardość od wlewka (przy stosunkowo korzystnym wydłużeniu względnym). Szybkość tłoczenia w zależności od twardości stopu i wielkości kształtownika wynosi 0,5 -+- 60,0 m/min. Prasa tłoczna firmy angielskiej Doewy o nacisku 5000 T. Kształtowniki tłoczone wymagają zazwyczaj jeszcze obróbki wykończeniowej, przede wszystkim prostowania, przy czym kształtowniki niesymetryczne wymagają większego nakładu pracy niż symetryczne. Normy kształtowników obejmują niedużą liczbę prętów o przekroju okrągłym, prostokątnym, sześciobocznym, kątowniki, ceowniki, teowniki i dwuteowniki. Read more „Prasa tloczna firmy angielskiej Doewy o nacisku 5000 T”

Ma to miejsce przewaznie w przypadku wadliwej izolacji fundamentów budynków w specjalnych obiektach przemyslowych, kanalach, szybach itp

Ma to miejsce przeważnie w przypadku wadliwej izolacji fundamentów budynków w specjalnych obiektach przemysłowych, kanałach, szybach itp. Również w wyjątkowych przypadkach sole siarczanowe mogą przedostawać się do elementów budowlanych z atmosfery zanieczyszczonej pyłami przemysłowymi, spalinami itp. Źródła pochodzenia rozpuszczalnych soli siarczanowych w gotowych wyrobach ceramiki budowlanej można uporządkować w następujący sposób: a) związki siarki (siarczany, siarczki, wolna siarka) pochodzące z surowców podstawowych – iłów i glin ceglarskich – oraz surowców pomocniczych – materiałów schudzających (pył dymnicowy, łupek węglowy itp. ), materiałów opałowych (węgla kamiennego, brunatnego, gazu, mazutu itp. ) oraz wody zarobowej; b) rozpuszczalne siarczany powstające na drodze reakcji chemicznych w procesie produkcyjnym: – z utleniania pirytu w surowcu w okresie hałdowania i dołowania, – z reakcji tlenków siarki ze składnikami masy w procesi e suszenia gazami spalinowymi, – z reakcji pomiędzy tlenkami siarki i kwasem siarkowym (pochodzącymi z rozkładu i utleniania pirytu oraz siarki z paliwa) a wyrobem wypalonym w piecu przemysłowym; c) rozpuszczalne siarczany pochodzące z syntezy w gotowym wyrobie i z otoczenia: – z reakcji siarczanu wapniowego z tlenkami magnezu w czerepie, przy współudziale dwutlenku węgla z powietrza, – z reakcji pomiędzy betonem (zaprawa, wyprawa) a składnikami czerepu, – z reakcji składników czerepu z kwasem siarkowym powstałym z rozkładu i utlenienia resztek pirytu oraz tlenków siarki pozostałych w mikro-strukturze wyrobu, – z wód gruntowych, ścieków, pyłów przemysłowych itp . Read more „Ma to miejsce przewaznie w przypadku wadliwej izolacji fundamentów budynków w specjalnych obiektach przemyslowych, kanalach, szybach itp”

WLASNOSCI FIZYKOCHEMICZNE ROZPUSZCZALNYCH ZWIAZKÓW SIARKI WYSTEPUJACYCH W WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE ROZPUSZCZALNYCH ZWIĄZKÓW SIARKI WYSTĘPUJĄCYCH W WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ. W skałach ilastych najczęściej spotykanym siarczanem jest siarczan wapniowy, który występuje w stanie naturalnym w dwóch minerałach: anhydrycie (CaS04), gipsie (CaH04 2HzO). Mogą one znajdować się w surowcach w postaci rozproszonej lub konkrecji. Gips krystalizuje w układzie jednoskośnym, klasie słupa jednoskośnego. Kryształy jego są różnego kształtu, często zbliźniaczone, koloru białego lub białoszarego, o teksturze szklistej, błyszczącej. Read more „WLASNOSCI FIZYKOCHEMICZNE ROZPUSZCZALNYCH ZWIAZKÓW SIARKI WYSTEPUJACYCH W WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ”

Wplyw na ksztalt i wielkosc porów w wyrobach ceramiki budowlanej maja w pierwszym rzedzie wlasnosci surowca i warunki formowania

Wpływ na kształt i wielkość porów w wyrobach ceramiki budowlanej mają w pierwszym rzędzie własności surowca i warunki formowania. Z kolei wielkość porów ma duży wpływ na tworzenie się wykwitów. Wyroby ceramiki budowlanej o przewadze porów otwartych mniejszego przekroju wykazują na ogół większą tendencję do tworzenia wykwitów. Wpływ na przemieszczenie się wilgoci, a zatem i rozpuszczalnych soli w wyrobach ceramiki budowlanej, mają pory otwarte przelotowe. Od ich średnicy zależy między innymi wysokość zassania kapilarnego, która wyraża się wzorem gdzie: V – promień kapilarny, cm; (J – współczynnik napięcia powierzchniowego cieczy, g/cm; p – ciężar właściwy cieczy, G/cm3. Read more „Wplyw na ksztalt i wielkosc porów w wyrobach ceramiki budowlanej maja w pierwszym rzedzie wlasnosci surowca i warunki formowania”

Architektura 21szego wieku : Międzynarodowy Konkurs Muzealny II wojny światowej / Mack Scogin Merrill Elam Architekci

Ujawniając Mack Scogin Merrill Elam Architekci: W ludzkim doświadczeniu nie ma większego kontrastu niż warunki pokoju i wojny .
Podczas Międzynarodowego Konkursu w Muzeum II Wojny Światowej chcieli podkreślić ten kontrast.
Architektura budynku muzeum i jego pejzaży stawia warunki kontrastu, które wywołują kontemplację sprzeczności, jakie wojna nakłada na ludzkie przedsięwzięcia.
Ostatecznie powiększenie i oświecenie muzealnego przesłania jest projektem architektury i krajobrazu.
Architekt: Mack Scogin Merrill Elam Architekci Lokalizacja: Gdańsk, Polska Zespół projektowy: Mack Scogin, Merrill Elam, Alan Locke, Rubi Xu, Greg Tran, Jared Serwer, Christopher Hoxie, Helen Han, Margaret Fletcher, Barnum Tiller, Mathew Weaver, Barrett Feldman , Ted Paxton Landscape Architect: Michael Van Valkenburgh Associates Zespół projektu krajobrazowego: Michael Van Valkenburgh, Izabela Riano, Nicholas Pevzner Inżynier konstrukcyjny: Jane Wernick Associates Inżynier mechanik: Max Fordham Inżynier mechanik Team: Henry Luker, Mark Nutley Zespół fasadowy konsultantów: Front, Bruce Nichol, Zach Wiegand Zespół konsultantów ds. Read more „Architektura 21szego wieku : Międzynarodowy Konkurs Muzealny II wojny światowej / Mack Scogin Merrill Elam Architekci”