Pucolany pochodzenia przemyslowego dziela sie na dwie grupy.

Pucolany pochodzenia przemysłowego dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej należą bogate w krzemionkę odpady przemysłowe, jak otrzymywany w produkcji glinu i jego związków. Do drugiej grupy należą materiały, z których uzyskuje się aktywną krzemionkę na skutek obróbki cieplnej. Należą tu gliny palone, mączka ceglana, palone łupki węgłowe, popiół z węgla itp. Głównym składnikiem chemicznym pucolan jest krzemionka, której zawartość w zależności od rodzaju pucolany waha się w granicach 50 -:- 85%. Read more „Pucolany pochodzenia przemyslowego dziela sie na dwie grupy.”

Wiazanie i twardnienie cementu puculanowego

Wiązanie i twardnienie cementu puculanowego. Podczas wiązania cementu puculanowego przede wszystkim zachodzi pod działaniem wody hydratacje składników mineralnych cementu portlandzkiego. Wydzielony przy hydrolitycznym rozkładzie krzemianu trójwapniowego (3CaO• Si02) wodorotlenek wapniowy reaguje z krzemionką pucolany. W zależności od rodzaju pucolany i od struktury zawartej w niej krzemionki mogą przy tym zachodzić różne reakcje, jak łączenie się krzemionki IZ wodorotlenkiem wapnia z utworzeniem krzemianu wapniowego lub tylko adsorpcja wodorotlenku wapniowego i na koloidalnych częściach pucolany. Reakcje te są skomplikowane i do dnia dzisiejszego niecałkowicie zbadane. Read more „Wiazanie i twardnienie cementu puculanowego”

Cementy na podstawie aktywowanego popiolu paleniskowego

Cementy na podstawie aktywowanego popiołu paleniskowego, Popioły powstające w rusztowych lub płytowych paleniskach kotłów stanowią przeważnie materiał odpadowy, który wywożony jest poza obręb zakładu. Ze względu na brak miejsca zwałowanie go często połączone jest z trudnościami. Popioły te można wykorzystać do produkcji materiałów wiążących, ponieważ pod wpływem aktywatorów wykazują one słabe własności hydrauliczne. Skład chemiczny popiołów paleniskowych jest różny ,i zależy od rodzaju spalonego węgła. Wyniki analiz chemicznych popiołów z palemek rusztowych i pyłowych niektórych elektrowni krajowych. Read more „Cementy na podstawie aktywowanego popiolu paleniskowego”

Zurawie wiezowe i przenosniki

Żurawie wieżowe i przenośniki. Dogodniejsze i lepsze pod względem technicznym od wind budowlanych są dla transportu pionowego żurawie wieżowe. Stosuje się je tylko w dużych budowach. Konstrukcja żurawia składa się z wieży stalowej, opartej na podwoziu przesuwanym po specjalnym torze, oraz z wysięgnika z przeciwwagą. Wysięgnik może się obracać dokoła wieży. Read more „Zurawie wiezowe i przenosniki”

Ciecie wzdluzne tasm i blach

Cięcie wzdłużne taśm i blach. Kształtowniki uzyskać można przez wzdłużne gięcie taśm i blach, które z reguły odbywa się na zimno. W procesie tym uzyskuje się równocześnie zwiększenie wytrzymałości kształtowników w stosunku do wytrzymałości materiału wyjściowego. Do częściej stosowanych metod należy: 1. Przeciąganie na ciągarce blachy przez odpowiednie profilowane matryce, w których stopniowo przybiera ona pożądany kształt. Read more „Ciecie wzdluzne tasm i blach”

Dodatek gipsu lub anhydrytu

Oprócz tego podczas mielenia dodaje się pewną ilość (do 4%) klinkieru lub wapna. Dodatek gipsu lub anhydrytu, użytych jako aktywatorów, wynosi od 12 do 18% zależnie od zawartości Al203 w żużlu I (dla cementu marki 250 i wyższej zawartość Al203 w żużlu powinna wynosić powyżej 14%). Cementy gipsowo-żużlowe wydzielają przy wiązaniu i twardnieniu nieznaczne ilości ciepła i dzięki temu mają niewielki skurcz. Ponadto wykazują dużą odporność na działanie czynników korodujących. Zakres zastosowania cementu gipsowo-żużlowego jest taki sam, jak cementów portlandzkich; specjalnie nadają się do budownictwa morskiego i budowy dużych obiektów betonowych (zapory). Read more „Dodatek gipsu lub anhydrytu”

Cement hutniczy

Cement hutniczy wykazuje większą odporność na działanie czynników chemicznych i korozję, niż cement portlandzki oraz ma mniejszy skurcz. Cement hutniczy plastyczny jest odmianą cementu hutniczego, otrzymywaną w postaci papki aktywowanej cementem, gipsem, lub innymi dodatkami. Zasada produkcji tego cementu polega na zmieleniu granulowanego żużla wielkopiecowego w młynach kulowych rurowych z dodatkiem wody. Otrzymuje się gęstą papkę, którą magazynuje się w specjalnych zbiornikach. Przed użyciem papki dodaje się katalizatora (np. Read more „Cement hutniczy”

Ma kolor bialy, ciezar czasteczkowy 630,42

Ma kolor biały, ciężar cząsteczkowy 630,42. Przy ogrzewaniu wykazuje dwa efekty termiczne: efekt endotermiczny w temperaturach 90-; -340°C, odpowiadający wydzielaniu się wody krystalizacyjnej, oraz efekt endotermiczny w temperaturach 740-; -800°C, odpowiadający rozkładowi siarczanu glinowego. Alumilnit – Al2S04(OH)4 . 7HiO krystalizuje w układzie rombowym. Zawiera w miejsce dwóch cząsteczek anionu S04 grupy OHl-. Read more „Ma kolor bialy, ciezar czasteczkowy 630,42”

SZKODLIWE DZIALANIE ZWIAZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ

SZKODLIWE DZIAŁANIE ZWIĄZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ. Rozpuszczalne sole siarczanowe obecne w ceramicznych materiałach budowlanych mogą powodować szkodliwe zmiany, jak występowanie na powierzchni wykwitów i nalotów krystalicznych, łuszczenie się wyrobów oraz w niektórych wypadkach zupełne zniszczenie struktury materiału. Procesy te mogą występować jedynie przy współudziale wilgoci w fazie ciekłej. Woda bowiem powoduje rozpuszczenie siarczanów w masie wyrobu oraz, wskutek dyfuzji w kapilarach i porach, przemieszczenie ich z wnętrza wyrobu na powierzchnię. Na powierzchni i przy powierzchni tworzywa ceramicznego następuje parowanie wody i krystalizacja soli, często w postaci hydratów. Read more „SZKODLIWE DZIALANIE ZWIAZKÓW SIARKI W GOTOWYCH WYROBACH CERAMIKI BUDOWLANEJ”