Pucolany pochodzenia przemyslowego dziela sie na dwie grupy.

Pucolany pochodzenia przemysłowego dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej należą bogate w krzemionkę odpady przemysłowe, jak otrzymywany w produkcji glinu i jego związków. Do drugiej grupy należą materiały, z których uzyskuje się aktywną krzemionkę na skutek obróbki cieplnej. Należą tu gliny palone, mączka ceglana, palone łupki węgłowe, popiół z węgla itp. Głównym składnikiem chemicznym pucolan jest krzemionka, której zawartość w zależności od rodzaju pucolany waha się w granicach 50 -:- 85%. Read more „Pucolany pochodzenia przemyslowego dziela sie na dwie grupy.”

Wiazanie i twardnienie cementu puculanowego

Wiązanie i twardnienie cementu puculanowego. Podczas wiązania cementu puculanowego przede wszystkim zachodzi pod działaniem wody hydratacje składników mineralnych cementu portlandzkiego. Wydzielony przy hydrolitycznym rozkładzie krzemianu trójwapniowego (3CaO• Si02) wodorotlenek wapniowy reaguje z krzemionką pucolany. W zależności od rodzaju pucolany i od struktury zawartej w niej krzemionki mogą przy tym zachodzić różne reakcje, jak łączenie się krzemionki IZ wodorotlenkiem wapnia z utworzeniem krzemianu wapniowego lub tylko adsorpcja wodorotlenku wapniowego i na koloidalnych częściach pucolany. Reakcje te są skomplikowane i do dnia dzisiejszego niecałkowicie zbadane. Read more „Wiazanie i twardnienie cementu puculanowego”

Cementy na podstawie aktywowanego popiolu paleniskowego

Cementy na podstawie aktywowanego popiołu paleniskowego, Popioły powstające w rusztowych lub płytowych paleniskach kotłów stanowią przeważnie materiał odpadowy, który wywożony jest poza obręb zakładu. Ze względu na brak miejsca zwałowanie go często połączone jest z trudnościami. Popioły te można wykorzystać do produkcji materiałów wiążących, ponieważ pod wpływem aktywatorów wykazują one słabe własności hydrauliczne. Skład chemiczny popiołów paleniskowych jest różny ,i zależy od rodzaju spalonego węgła. Wyniki analiz chemicznych popiołów z palemek rusztowych i pyłowych niektórych elektrowni krajowych. Read more „Cementy na podstawie aktywowanego popiolu paleniskowego”

przenosnik tasmowy

Przez ustawienie jednak podstawy przenośnika na pomoście można wykorzystać przenośnik taśmowy do podawania materiałów na wysokości większe, aż do 2 piętra. Wykonanie takiego pomostu jest jednak dość kosztowne, a wciąganie i ściąganie przenośnika z pomostu pochłania wiele czasu. Toteż racjonalizator ze Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego- Bydgoszcz Henryk Pawłowski przez odpowiednią zmianę konstrukcji podstawy przenośnika umożliwił podnoszenie go na wysokość większą od normalnej bez potrzeby budowania pomostu. W wypadku większych odległości poziomych można łączyć ze sobą kilka przenośników, wówczas materiał jest podawany kolejno z jednego przenośnika na drugi aż do miejsca złożenia materiału. Maszyny i urządzenia do przygotowania zapraw 6. Read more „przenosnik tasmowy”

Podstawowym skladnikiem zapraw murarskich i tynkarskich jest piasek

Sita Podstawowym składnikiem zapraw murarskich i tynkarskich jest piasek. Zasadniczą cechą piasku jest jego skład pod względem wielkości ziaren, czyli tzw. uziarnienie albo frakcja, o czym już mowa była w rozdziale I. Według uziarnienia piasek dzieli się na bardzo drobny, drobny, średni i gruby. Aby otrzymać właściwe uziarnienie piasku, musimy go przesiać. Read more „Podstawowym skladnikiem zapraw murarskich i tynkarskich jest piasek”

Wyzarzanie zmiekczajace

Wyżarzanie zmiękczające i rekrystalizujące powoduje zmniejszenie się wytrzymałości stopów uzyskanej wskutek obróbki na zimno lub obróbki cieplnej. Jest to zjawisko bardzo niepożądane, np. przy spawaniu lub nitowaniu na gorąco, kiedy musimy liczyć się z lokalnym spadkiem wytrzymałości łączonego elementu konstrukcyjnego. Z tego samego powodu nie można stosować stopów twardych lub przesyconych do konstrukcji pracujących w podwyższonej temperaturze, np. do zbiorników gorących materiałów chemicznych. Read more „Wyzarzanie zmiekczajace”

Cement ten znajduje zastosowanie do budowli specjalnych

Cement ten znajduje zastosowanie do budowli specjalnych i tam wszędzie, gdzie trzeba przyspieszyć czas twardnienia. Jego zakres zastosowania będzie ulegał stopniowo rozszerzeniu zwłaszcza do wyrobu elementów budowlanych z pominięciem procesów naparzania i autoklawizacji. Cement portlandzki szybkowiążący odznacza się szybkim czasem wiązania na skutek zawartości w nim specjalnych domieszek. W Polsce nie jest produkowany. Efekt szybkiego wiązania można uzyskać z cementem zwykłym przez dolanie do wody kilka procent Na2C03, Iub Na(OH) Cement portlandzki wodoszczelny (Siccofix), jest to cement portlandzki zawierający domieszkę substancji bitumicznej, dodawanej podczas mielenia klinkieru. Read more „Cement ten znajduje zastosowanie do budowli specjalnych”

Uzyskane spoiwo wiaze powoli

Typowy skład mieszaniny surowców jest następujący: 48% żużla lub pyłu, 48% wapna palonego (CaO) i 4% gipsu jako aktywatora. Uzyskane spoiwo wiąże powoli, ma niskie cechy wytrzymałościowe w warunkach wiązania i twardnienia w temperaturze otoczenia (marka ok. 100). Stosując naparzanie Uzyskuje się markę 150, a przez autoklawizację – markę 250, a nawet więcej. Spoiwo to może mieć poważne znaczenie dla użytkowania odpadów paleniskowych (żużel i popioły) do produkcji elementów budowlanych, zwłaszcza przy zastosowaniu naparzania i autoklawizacji. Read more „Uzyskane spoiwo wiaze powoli”

Wzrasta ona ze wzrostem temperatury

Wzrasta ona ze wzrostem temperatury. Siarczan magnezowy tworząc hydraty przy krystalizacji zwiększa znacznie objętość. Wzrost objętości poszczególnych hydratów siarczanu magnezowego w stosunku do soli bezwodnej . Z zestawienia wynika, że epsomit ma w stosunku do bezwodnego siarczanu magnezowego objętość ok. 2,5 raza większą. Read more „Wzrasta ona ze wzrostem temperatury”

Anhydryt w odróznieniu od gipsu rzadziej wystepuje w skalach ilastych

Anhydryt w odróżnieniu od gipsu rzadziej występuje w skałach ilastych. Krystalizuje w układzie rombowym, klasie bipiramidy rombowej, tworząc kryształy o zabarwieniu szarobiałym, niebieskawym lub czerwonawym. Jego rozpuszczalność maleje ze wzrostem temperatury i jest również niewielka. Siarczan wapniowy ma skłonność do tworzenia soli podwójnych przeważnie z solarni sodu, potasu i magnezu, jak na przykład glauberyt. Ze względu na małą rozpuszczalność, siarczan wapniowy jest najmniej szkodliwą solą występującą w surowcach i wyrobach ceramiki budowlanej. Read more „Anhydryt w odróznieniu od gipsu rzadziej wystepuje w skalach ilastych”