W odróznieniu od pozostalych soli siarczanowych nie spotyka sie go w przyrodzie w stanie wolnym oraz nie tworzy on hydratów

W odróżnieniu od pozostałych soli siarczanowych nie spotyka się go w przyrodzie w stanie wolnym oraz nie tworzy on hydratów. Występuje w surowcach ceglarskich jako składnik soli podwójnych ,i ałunitów. Siarczan potasowy krystalizuje w układzie rombowym. W temperaturze 588°C przechodzi w odmianę polimorficzną przynależną do układu heksagonalnego. Ciężar cząsteczkowy K2S04 wynosi 174,26, ciężar właściwy – 2,66. Temperatura topnienia i rozkładu siarczanu potasowego wynosi 1076°C. Podobnie jak siarczan sodowy przy ogrzewaniu do wysokich temperatur może tworzyć ze składnikami czerepu ceglarskiego szereg niskotopliwych krzemianów. Jednak znacznie więcej niż siarczanu sodowego pozostaje go w stanie nierozłożonym w wypalonych wyrobach ceglarskich. Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie i jego rozpuszczalność wzrasta prawie liniowo ze wzrostem temperatury. W obecności innych soli krystalizuje, tworząc sole podwójne i potrójne. Siarczan potasowy nie działa tak szkodliwie w wyrobach ceglarskich jak pozostałe sole siarczanowe, gdyż przy krystalizacji nie tworzy hydratów. Może jednak powodować na powierzchni wyrobów obfite wykwity szpecące elewacje budynków i niszczące zaprawę i wyprawę. Siarczan glinowy występuje w surowcach ilastych ceramiki budowlanej stosunkowo rzadko i tylko w środowisku kwaśnym. Spotyka się go w skałach ilastych stykających się z kwaśnymi wodami siarczanowymi, w postaci minerałów: aluriogenu – Alz(S04h 16H20, rzadziej aluminitu AI2S04(OH)4 . 7H20. Aluriogen – AI2(S04h . 16H20 krystalizuje w układzie jednoskośnym. [hasła pokrewne: obróbka cieplna aluminium, detail magazine, parasol ogrodowy castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: detail magazine obróbka cieplna aluminium parasol ogrodowy castorama