Wiazanie i twardnienie cementu puculanowego

Wiązanie i twardnienie cementu puculanowego. Podczas wiązania cementu puculanowego przede wszystkim zachodzi pod działaniem wody hydratacje składników mineralnych cementu portlandzkiego. Wydzielony przy hydrolitycznym rozkładzie krzemianu trójwapniowego (3CaO• Si02) wodorotlenek wapniowy reaguje z krzemionką pucolany. W zależności od rodzaju pucolany i od struktury zawartej w niej krzemionki mogą przy tym zachodzić różne reakcje, jak łączenie się krzemionki IZ wodorotlenkiem wapnia z utworzeniem krzemianu wapniowego lub tylko adsorpcja wodorotlenku wapniowego i na koloidalnych częściach pucolany. Reakcje te są skomplikowane i do dnia dzisiejszego niecałkowicie zbadane. Wiązanie i twardnienie cementu pucolanowego polega głównie na hydratacji klinkieru portlandzkiego, reakcje z pucolaną są raczej procesami wtórnymi. Własności cementu puculanowego i jego zastosowanie. Cement pucolanowy w porównaniu z cementem portlandzkim ma stosunkowo niższą wytrzymałość, a przede wszystkim mniejszą szybkość twardnienia, niższe ciepło hydratacji i zwiększoną odporność na działanie czynników chemicznych. Masy betonowe sporządzona z cementu pucolanowego wykazują większą plastyczność, mogą więc być bardziej ściśle i zwarcie ułożone. Obróbka termiczna betonów daje bardzo dobre wyniki, ponieważ odgrzewając beton, przyspiesza się znacznie jego twardnienie. Ze względu ma swe własności cement pucolanowy może być stosowany do sporządzania elementów betonowych stale nara-żonych na działanie wody (np. do podziemnych lub podwodnych części budowli), do robót hydrotechnicznych i morskich. Pucolany używane do produkcji cementu pucolanowego mogą być różne, wobec czego i cementy mogą mieć różne własności. Przed wprowadzeniem więc na rynek cementu pucolanowego z dodatkiem nowego rodzaju pucolany niezbędne jest dokładne zbadanie od nowa własności tego cementu i dobranie odpowiedniego zakresu zastosowania. [więcej w: stalbud skoczów , parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin , pucolany ]

Powiązane tematy z artykułem: parafia matki boskiej częstochowskiej wołomin pucolany stalbud skoczów